หลักสูตรฝึกอบรม

0382312002 การสอบ English Exit Exam (สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) รอบ 16.45 น. (12/12/66)

Post By : คณะศิลปศาสตร์

วันที่อบรม/สอบ: 12 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา : 16:45 - 18:30 น.
สถานที่ : ห้องศูนย์ทดสอบสมรรถนะทางภาษา ชั้น 6 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรสำหรับคณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรสำหรับ : นักศึกษา
หลักสูตรด้านภาษาต่างประเทศ สำหรับคณะศิลปศาสตร์
ค่าลงทะเบียน : 300 บาท
ลิ้งค์ข้อมูล :
หมายเหตุ : 1. เฉพาะนักศึกษา​ที่จะจบในปีการศึกษา 2566 เท่านั้น 2. สมัครได้คนละ 1 รอบเท่านั้น สมัครแล้วต้องชำระเงินตามกำหนดเวลา ห้ามยกเลิก 3. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ e-banking ด้วยใบแจ้งชำระเงินของตนเองเท่านั้น 4.กรุณาชำระเงินตามกำหนดเวลา(กรณีชำระเงินล่าช้าจะไม่มีรายชื่อเข้าสอบ และไม่คืนเงินทุกกรณี)

จำนวนที่นั่งเต็ม ไม่สามารถลงทะเบียนได้
เปิดรับจำนวน 65 ที่นั่ง

ติดต่อสอบถามโทร.02 549 4980
คณะศิลปศาสตร์
Line:

0382312003 การสอบ English Exit Exam (สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) รอบ 16.45 น. (13/12/66)

Post By : คณะศิลปศาสตร์

วันที่อบรม/สอบ: 13 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา : 16:45 - 18:30 น.
สถานที่ : ห้องศูนย์ทดสอบสมรรถนะทางภาษา ชั้น 6 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรสำหรับคณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรสำหรับ : นักศึกษา
หลักสูตรด้านภาษาต่างประเทศ สำหรับคณะศิลปศาสตร์
ค่าลงทะเบียน : 300 บาท
ลิ้งค์ข้อมูล :
หมายเหตุ : 1. เฉพาะนักศึกษา​ที่จะจบในปีการศึกษา 2566 เท่านั้น 2. สมัครได้คนละ 1 รอบเท่านั้น สมัครแล้วต้องชำระเงินตามกำหนดเวลา ห้ามยกเลิก 3. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ e-banking ด้วยใบแจ้งชำระเงินของตนเองเท่านั้น 4.กรุณาชำระเงินตามกำหนดเวลา(กรณีชำระเงินล่าช้าจะไม่มีรายชื่อเข้าสอบ และไม่คืนเงินทุกกรณี)

จำนวนที่นั่งเต็ม ไม่สามารถลงทะเบียนได้
เปิดรับจำนวน 65 ที่นั่ง

ติดต่อสอบถามโทร.02 549 4980
คณะศิลปศาสตร์
Line:

0382312004 การสอบ English Exit Exam (สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) รอบ 16.45 น. (14/12/66)

Post By : คณะศิลปศาสตร์

วันที่อบรม/สอบ: 14 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา : 16:45 - 18:30 น.
สถานที่ : ห้องศูนย์ทดสอบสมรรถนะทางภาษา ชั้น 6 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรสำหรับคณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรสำหรับ : นักศึกษา
หลักสูตรด้านภาษาต่างประเทศ สำหรับคณะศิลปศาสตร์
ค่าลงทะเบียน : 300 บาท
ลิ้งค์ข้อมูล :
หมายเหตุ : 1. เฉพาะนักศึกษา​ที่จะจบในปีการศึกษา 2566 เท่านั้น 2. สมัครได้คนละ 1 รอบเท่านั้น สมัครแล้วต้องชำระเงินตามกำหนดเวลา ห้ามยกเลิก 3. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ e-banking ด้วยใบแจ้งชำระเงินของตนเองเท่านั้น 4.กรุณาชำระเงินตามกำหนดเวลา(กรณีชำระเงินล่าช้าจะไม่มีรายชื่อเข้าสอบ และไม่คืนเงินทุกกรณี)

จำนวนที่นั่งเต็ม ไม่สามารถลงทะเบียนได้
เปิดรับจำนวน 65 ที่นั่ง

ติดต่อสอบถามโทร.02 549 4980
คณะศิลปศาสตร์
Line:

0382312005 การสอบ English Exit Exam (สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) รอบ 16.45 น. (15/12/66)

Post By : คณะศิลปศาสตร์

วันที่อบรม/สอบ: 15 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา : 16:45 - 18:30 น.
สถานที่ : ห้องศูนย์ทดสอบสมรรถนะทางภาษา ชั้น 6 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรสำหรับคณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรสำหรับ : นักศึกษา
หลักสูตรด้านภาษาต่างประเทศ สำหรับคณะศิลปศาสตร์
ค่าลงทะเบียน : 300 บาท
ลิ้งค์ข้อมูล :
หมายเหตุ : 1. เฉพาะนักศึกษา​ที่จะจบในปีการศึกษา 2566 เท่านั้น 2. สมัครได้คนละ 1 รอบเท่านั้น สมัครแล้วต้องชำระเงินตามกำหนดเวลา ห้ามยกเลิก 3. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ e-banking ด้วยใบแจ้งชำระเงินของตนเองเท่านั้น 4.กรุณาชำระเงินตามกำหนดเวลา(กรณีชำระเงินล่าช้าจะไม่มีรายชื่อเข้าสอบ และไม่คืนเงินทุกกรณี)

จำนวนที่นั่งเต็ม ไม่สามารถลงทะเบียนได้
เปิดรับจำนวน 65 ที่นั่ง

ติดต่อสอบถามโทร.02 549 4980
คณะศิลปศาสตร์
Line:

0022312001 สอบภาษาอังกฤษ Password (RT-TEP) วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น.

Post By : งานบริการวิชาการและฝึกอบรม

วันที่อบรม/สอบ: 06 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา : 10:00 - 12:00 น.
สถานที่ : อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรสำหรับ : นักศึกษา,อาจารย์และบุคลากร,บุคคลภายนอก
***หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ (RT-TEP) 1 วันลงสมัครได้ 1 รอบ (เพื่อกระจายสิทธิสอบอย่างทั่วถึง ) หากมีการชำระเงินเกินกว่า 1 รอบ จะไม่คืนเงินทุกรณี
ค่าลงทะเบียน : 600 บาท
ลิ้งค์ข้อมูล :
หมายเหตุ :

จำนวนที่นั่งเต็ม ไม่สามารถลงทะเบียนได้
เปิดรับจำนวน 25 ที่นั่ง

ติดต่อสอบถามโทร.02 549 3085 หรือ 4079
งานบริการวิชาการและฝึกอบรม

1 2 3 Next

หลักสูตรทั้งหมด 12 รายการ
แสดง 5 รายการต่อหน้า