หลักสูตรฝึกอบรม

0562404001 สวส. ขอเชิญชวน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมฟังบรรยาย

Post By : งานบริการวิชาการและฝึกอบรม

วันที่อบรม/สอบ: 24 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา : 10:00 - 15:00 น.
สถานที่ : ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี และ on-line ผ่าน zoom
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรทั่วไป
หลักสูตรสำหรับ : นักศึกษา,อาจารย์และบุคลากร
การบริหารการเงิน เพื่อความมั่นคงของชีวิต
ค่าลงทะเบียน : หลักสูตรฟรี
ลิ้งค์ข้อมูล : https://www.arit.rmutt.ac.th/2024/04/19/financial-management-for-life-stability/
หมายเหตุ :

ลงทะเบียน
เปิดรับจำนวน 200 ที่นั่ง

ติดต่อสอบถามโทร.02 549 3085 หรือ 4079
งานบริการวิชาการและฝึกอบรม

0082405001 การใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

Post By : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์

วันที่อบรม/สอบ: 09 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา : 08:30 - 16:00 น.
สถานที่ : ห้องอบรม 2 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรคอมพิวเตอร์
หลักสูตรสำหรับ : อาจารย์และบุคลากร
การใช้งานฐานข้อมูลตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin ซึ่งเป็นฐานข้อมูลในการบริการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์ พร้อมทั้งชี้แหล่งข้อมูลที่ปรากฏว่าซ้ำ แล้วรายงานรายการดังกล่าวเป็นแถบสีและระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซ้ำ ซึ่งรายงานต้นฉบับที่แสดงออกมานั้นทำให้ง่ายต่อผู้สอนในการติดตามและแปลผลเพื่อประกอบวิจารณญาณของผู้สอนในการพิจารณาประเมินผลงานชิ้นนั้น
ค่าลงทะเบียน : หลักสูตรฟรี
ลิ้งค์ข้อมูล : https://www.library.rmutt.ac.th/2024/04/turnitin-training/
หมายเหตุ : ปิดรับสมัครวันที่ 2 พ.ค. 2567 หรือจนกว่าเต็มจำนวน

ลงทะเบียน
เปิดรับจำนวน 50 ที่นั่ง

ติดต่อสอบถามโทร.02 549 3655 หรือ 3658
ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์

0572405003 โครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูง รุ่นที่ 1 (15-16 พ.ค. 2567)

Post By : งานบริการวิชาการและฝึกอบรม

วันที่อบรม/สอบ: 15 พฤษภาคม 2567 - 16 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา : 09:00 - 17:00 น.
สถานที่ : ณ ห้องอบรม 2 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรคอมพิวเตอร์
หลักสูตรสำหรับ : อาจารย์และบุคลากร

ค่าลงทะเบียน : หลักสูตรฟรี
ลิ้งค์ข้อมูล : https://www.arit.rmutt.ac.th/download/Training_schedule/670418-excel-advanced.pdf
หมายเหตุ : ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมและไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้กรุณาแจ้งติดต่องานบริการวิชาการและฝึกอบรม คุณจันทิมา เจริญผล 02 549 3633 (หากพบปัญหาในการลงทะเบียน/ยกเลิกการเข้าอบรม/ ลงทะเบียนผิดโครงการ กรุณาแจ้งก่อนการอบรมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ในกรณีไม่แจ้งขอจำกัดสิทธิ์การลงทะเบียนโครงการอื่น ๆ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ)

ลงทะเบียน
เปิดรับจำนวน 44 ที่นั่ง

ติดต่อสอบถามโทร.02 549 3085 หรือ 4079
งานบริการวิชาการและฝึกอบรม

0572405004 โครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูง รุ่นที่ 2 (23-24 พ.ค. 2567)

Post By : งานบริการวิชาการและฝึกอบรม

วันที่อบรม/สอบ: 23 พฤษภาคม 2567 - 24 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา : 09:00 - 17:00 น.
สถานที่ : ณ ห้องอบรม 2 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรคอมพิวเตอร์
หลักสูตรสำหรับ : อาจารย์และบุคลากร

ค่าลงทะเบียน : หลักสูตรฟรี
ลิ้งค์ข้อมูล : https://www.arit.rmutt.ac.th/download/Training_schedule/670418-excel-advanced.pdf
หมายเหตุ : ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมและไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้กรุณาแจ้งติดต่องานบริการวิชาการและฝึกอบรม คุณจันทิมา เจริญผล 02 549 3633 (หากพบปัญหาในการลงทะเบียน/ยกเลิกการเข้าอบรม/ ลงทะเบียนผิดโครงการ กรุณาแจ้งก่อนการอบรมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ในกรณีไม่แจ้งขอจำกัดสิทธิ์การลงทะเบียนโครงการอื่น ๆ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ)

ลงทะเบียน
เปิดรับจำนวน 44 ที่นั่ง

ติดต่อสอบถามโทร.02 549 3085 หรือ 4079
งานบริการวิชาการและฝึกอบรม

0572405001 โครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Excel สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (รุ่นที่ 1) วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

Post By : งานบริการวิชาการและฝึกอบรม

วันที่อบรม/สอบ: 02 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา : 09:00 - 16:00 น.
สถานที่ : ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรคอมพิวเตอร์
หลักสูตรสำหรับ : อาจารย์และบุคลากร

ค่าลงทะเบียน : หลักสูตรฟรี
ลิ้งค์ข้อมูล : https://www.arit.rmutt.ac.th/2024/04/19/microsoft-excel/
หมายเหตุ : วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับการทำงานได้ 2. ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel การสร้างตาราง การคำนวณ การออกรายงานในรูปแบบตารางและกราฟ ได้อย่างถูกต้อง

จำนวนที่นั่งเต็ม ไม่สามารถลงทะเบียนได้
เปิดรับจำนวน 45 ที่นั่ง

ติดต่อสอบถามโทร.02 549 3085 หรือ 4079
งานบริการวิชาการและฝึกอบรม

1 2 Next

หลักสูตรทั้งหมด 8 รายการ
แสดง 5 รายการต่อหน้า